Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Tehnički uslovi za priključenje solarnih elektrana do 30 kW na distributivnu mrežu

Sjednica Odbora energetike i rudarstva, na kojoj su prezentovani projekti 3000+ i 500+, kao i tehnički uslovi za priključenje solarnih elektrana instalisane snage do 30 kW, održana je u prostorijama Privredne komore.

Bojan Đordan, inženjer u Elektroprivredi Crne Gore, kazao je da je u saradanji sa Eko fondom počela realizacija ovog projekta koji predstavlja prvi važan korak u procesu energetske tranzicije.

-Finansiranje i subvencioniranje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema odnosi se na snage do 10 kW za individualne stambene objekte, odnosno na fotonaponske sisteme snage do 30 kW za pravna i fizička lica, vlasnike poslovnih objekata – rekao je on.

Otplata na rate

Đordan je istakao da će EPCG za učesnike u ovom projektu omogućiti otplatu na rate koje će biti  u visini dosadašnjeg prosječnog računa korisnika, a periodi otplate za segment 500+ biće od četiri do šest godina. Subvenciju od 20 odsto obezbijediće Eko fond, a kompletnu logističku i administrativnu operativu Elektroprivreda Crne Gore .

–S obzirom na to da Elektroprivreda pruža svu logističku podršku, ovo će biti veoma isplativo, posebno imajući u vidu da nakon isplate sistema, korisnik u najmanje narednih deset godina ima priliku da besplatno obezbjeđuje električnu energiju za sopstvene potrebe. Takođe, biće omogućeno da ostvareni višak energije, u skladu s važećom regulativom Crne Gore, vraća u distributivnu mrežu i prodaje ga EPCG – istakao je Đordan. 

Foto: ecopotal.me – Sjednica Odbora energetike i rudarstva

On je naveo da će se nedostajuća energija povlačiti iz mreže po istim uslovima, što će rezultirati mogućnošću da od potrošača i kupca električne energije, korisnik fotonaponskog sistema postane i proizvođač, što će u znatnoj mjeri uticati na rasterećenje kućnog ili budžeta firme, ukoliko se radi o sistemu instaliranom na nekom poslovnom objektu ili manjem pogonu.

Đordan je predstavio i glavne korake u realizaciji ovog projekta koji se odnose na: prijavu korisnika, obilazak lokacije, pripremu prethodne dokumetacije (tehno-ekonomska analiza) i ishodovanje potrebnih saglasnosti i dozvola, izvođenje i zaključivanje ugovora o radovima, te izradu i reviziju glavnog projekta.

Na kraju svog izlaganja, Đordan je pozvao sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove učešća u projektu Solari da se prijave na Javni poziv, kako bi se uvjerili u sve benefite koje donosi jedan ovakav sistem.

Anja Čanović, inženjerka u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu, saopštila je da distribuirana proizvodnja postaje sve privlačnija sa tačke gledišta potrošača električne energije. 

Kako je istakla, prema dosadašnjim istraživanjima potencijala obnovljivih izvora energije, može se reći da Crna Gora   posjeduje značajne resurse koji pružaju povoljne mogućnosti   za njihovo energetsko iskorišćavanje. 

Foto: cifi.it

-Krajnji korisnici sistema prelaze iz pasivne uloge potrošača u aktivnu ulogu proizvođača-potrošača koji korišćenjem novih  tehnologija mogu upravljati svojim profilom potrošnje. Potrošači koji električnu energiju proizvode za sopstvene potrebe, predstavljaju novu kategoriju korisnika distributivnog sistema: kupci – proizvođači. Potrošači mogu uštedjeti novac proizvodnjom električne energije za sopstvene potrebe i nepotrošeni višak električne energije plasirati u mrežu.

Anja Čanović, inženjerka u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu

Tehnički uslovi potrebni za priključenje

Ona je tokom današnje sjednice Odbora, predstavila tehničke uslove koji su potrebni za priključenje solarnih elektrana, instalisane snage do 30 kW.

Ukoliko kupac – proizvođač planira da priključi malu  elektranu  instalisane snage do 10 kW, na postojećem objektu, koji se u skladu s članom 119 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata smatra pomoćnim objektom, koraci u postupku priključenja i dostavljanja dokumentacije kod CEDIS-a su sledeći:

Zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za priključenje male elektrane na distributivni sistem 

-Uz zahtjev se dostavlja Idejno rješenje ili jednopolna šema koja je ovjerena od strane ovlašćene organizacije i dokaz o vlasništvu objekta (izvod iz lista nepokretnosti). CEDIS, ukoliko su dostavljene sve neophodne informacije i dokumentacija, nakon provjere o mogućnosti priključenja izdaje tehničke uslove za priključenje – kazala  je Čanović.

Zahtjev za priključenje /zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje male elektrane na distributivni sistem 

-Uz zahtjev se dostavlja, dozvola od nadležnog sekretarijata za postavljanje panela na objektu i ovjerenu jednopolnu šemu male  elektrane i  priključka. CEDIS, ukoliko su dostavljene sve neophodne informacije i dokumentacija, nakon provjere o   mogućnosti priključenja izdaje Rješenje o saglasnosti za priključenje – saopštila je ona.

Obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza /zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju n  distributivni sistem

-Uz obavještenje/zahtjev dostavljaju su atesti proizvođača opreme, atest o uzemljenju, izjava izvođača radova, Ovjereni serifikat, Izvještaj (stručni nalaz)  ovlašćene organizacije da predmetne instalacije kupca – proizvođača ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine – dodala je Čanović.

Nakon ovoga, kako je kazala, CEDIS, ukoliko su dostavljene sve neophodne informacije i dokumentacija, zaključuje sa kupcem-proizvođačem, odnosno Ugovor o priključenju.  

Trenutno u Crnoj Gori, kako je kazala, imamo 14 elektrana, a među njima i jedna hidroelektrana, koje su priključene na NN mrežu distributivnog sistema po principu proizvodnje električne energije za sospstvene potrebe, ukupne instalisane snage 462,5 kW.  

-Poslednjih godina je veliko interesovanje za izgradnju solarnih elektrana. CEDIS je trenutno izdao preko 20 saglasnosti za priključenje i očekuje se da će do njihove realizacije doći do kraja sledeće godine – zaključila je ona.

Više informacija možete naći ovdje na linku

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO MNE

EPCG najavila u julu gradnju VE Gvozd

ECO MNE

Đukanović: Hidroenergetsku strukturu koristimo za solarne elektrane

ECO MNE

Crna Gora će u naredne dvije godine implementirati dodatnih 200 megavata električne energije iz novih izvora