Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Agencija za zaštitu životne sredine: Pokrenut projekat rješavanja problema opasnog industrijskog otpada

Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Svjetskom bankom pokrenula je projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” u okviru kojeg se rješavaju problemi opasnog industrijskog otpada na crnim ekološkim tačkama: Jadransko brodogradilište Bijela (remedijacija tla), Rudnik „Šuplja stijena“ (flotaciono jalovište Gradac), Termoelektrana Pljevlja (deponija pepela i šljake Maljevac), Kombinat Aluminijuma Podgorica (deponija čvrstog otpada i bazeni crvenog mulja), kao i pitanja tretmana opasnog i neopasnog otpada.

Kako je saopšteno Ecoportalu iz Agencije, u prethodnom periodu značajno su intenzivirali aktivnosti  na remedijaciji svih lokacija. 

-U  skladu sa ugovorom, nastavljeno je sa izvozom grita sa lokacije brodogradilišta Bijela budući da su obezbijeđene neophodne dozvole za izvoz tog otpada, kao i za izvoz kontaminiranog zemljišta. Radovi na remedijacjiji flotacionog jalovišta „Gradac“ i deponiji pepela i šljake „Maljevac“, (odnosno rekultivacija Kasete II, izmještanje Paleškog potoka, sanacija klizišta, izgradnja novog taložnika i sanacija 4 i 5 stepenice), su zavšeni. U narednom periodu shodno zakondavnoj regulativi biće sproveden tehnički pregled radova, od strane licenciranih firmi, koji će potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu sa Glavnim projektima remedijacije i Ugovorima – kazali su iz Agencije.

Kako su pojasnili, sa stanovišta Poglavlja 27, završetkom remedijacije ovih lokacija ostvaren je značajan napredak u implementaciji i sprovođenju pravne tekovine EU. 

-Značaj remedijacije posebno ističemo u pogledu kontrole i sprječavanja daljeg zagađenja opštine Pljevlja i prigradskih naselja obzirom da su ove deponije prepoznate kao najizraženiji ekološki problemi u Crnoj Gori i sanacija istih, u skladu sa ekološkim standardima, bila je  prioritetna. Kada je riječ o bazenima crvenog mulja i deponiji čvrstog otpada  koji se nalaze na lokaciji KAP-a, kroz budžet projekta obezbijeđena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije za remedijaciju. Do sada su po ovom pitanju završene aktivnosti na geodetskom i geološko-geotehničkom snimanju, pripremljeni nacrti Glavnih projekata remedijacije čija revizija je u toku, a paralelno sa tim radi se na pripremi preostale tehničke dokumentacije, odnosno izrade Elaborata procjene uticaja na  životnu sredinu (EIA) i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA), povodom čega će biti organizovane javne rasprave – dodali su iz Agencije.

Kada je u pitanju tretman opasnog i neopasnog otpada, kako su kazali, uspostavljen je mehanizam za stvaranje i održavanje kvalitente baze podataka (registra) otpada i sistem će uskoro biti stavljen u funkciju. 

-Važno je naglasiti da su kroz nacrt Zakona o budžetu za 2022. godinu predviđena sredstva za nastavak realizacije ovog projekta, čime će biti omogućena remedijacija deponije čvrstog otpada na KAP lokaciji i rekultivacija Kasete I na deponiji Maljevac, dok će dio sredstava biti upotrijebljen za unapređenje institucionalnih kapaciteta iz oblasti upravljanja otpadom – pojašnjeno je iz Agencije.

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO POLIS

Mont Everest: Uklonjeno 11 tona otpada sa himalajskih vrhova

ECO MNE

Nikšić će uskoro dobiti Centar za reciklažu

ECO MNE

Tekstilni otpad sve veći problem po životnu sredinu i zdravlje ljudi