Raspisan Javni poziv za projekte Solari 3000+ i 500+ za građane i privredu

Nakon višemjesečnog rada na stvaranju uslova za korišćenje solarne energije i njeno pretvaranje u električnu za potrebe domaćinstava i privrede, danas je raspisan Javni poziv za učešće u projektu „Solari 3000+“ za domaćinstva i „Solari 500+“ za pravna i fizička lica. 

Cilj projekta „Solari – 3000+“ i „Solari – 500+“  je nabavka i instalacija fotonaponskih sistema kako bi se pružila mogućnost korisnicima da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe i time obezbijedila podrška nisko karbonskom razvoju kroz povećanje energetske efikasnosti, samostalnosti i sigurnosti u snabdijevanju, smanjenju potrošnje energije i pratećih troškova, smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, sigurnijem snabdijevanju energijom i afirmaciji korišćenja obnovljivih izvora energije.


Šta Javni poziv za projekte Solari 3000+ i 500+ nudi korisnicima i kome je namijenjen?

Korisniku Projekta se pruža mogućnost da instalira odgovarajući fotonaponski sistem, otplaćujući ga u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju. U zavisnosti od iznosa rate i snage pripadajućeg ugrađenog sistema, period otplate investicije je do 10 godina.  

Shodno Sporazumu između EPCG i Eko fonda o implementaciji projekta „Solari 3000+“ i „Solari 500+“, EPCG je nosilac projektnih aktivnosti, a Eko fond finansijski partner koji obezbjeđuje subvenciju korisniku projekta u iznosu od 20 % ugovorene vrijednosti investicije.  

Dio projekta „Solari 3000+“, koji se odnosi na ugradnju fotonaponskih sistema instalisane snage do 10 kW, namijenjen je za individualne stambene objekte i koncipiran da se izađe u susret energetskim potrebama domaćinstava.  

U segmentu „Solari500+“ projekat se odnosi na ugradnju fotonaponskih sistema instalirane snage do 30 kW na krovove individualnih poslovnih objekata, u vlasništvu pravnih i fizičkih lica. 

Instaliranjem fotonaponskog sistema korisnik postaje tzv. kupac – proizvođač, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualno ostvareni višak/manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. 

Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim ratama kroz kreditni aranžman koji obezbjeđuje EPCG, uz subvenciju od 20 % koju dodjeljuje Eko fond. Na ovaj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, čiji je kapacitet dovoljan da približno zadovolji njegove potrebe za električnom energijom. 


Kakav sistem se obezbjeđuje ovim Javnim pozivom?

Predmet ovog Javnog poziva je fotonaponski sistem, odnosno sistem za proizvodnju električne iz sunčeve energije, gdje je članom 96 Zakona o energetici definisana proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe.

Fotonaponski sistem uključuje: fotonaponske panele (module), montažnu podkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela, invertore, kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema, zaštitnu opremu, sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, priključni ormar sa prostorom za brojilo.

Snaga fotonaponskih sistema 

U narednim tabelama možete pogledati koja snaga fotonaponskog sistema vam je potrebna u zavisnosti od vaše potrošnje na godišnjem nivou i kolika korisna površina krova za instalaciju sistema vam je potrebna.

Recimo, ukoliko je vaša potrošnja na godišnjem nivou od 4.000 kWh do 5.000kWh potreban vam je fotonaponski sistem snage 3 kWh koji će, ukoliko živite na jugu države, prosječno godišnje proizvoditi 5.076 kWh a za instalaciju je potrebno da imate 22 m² korisne površine krova.   

Tabela 1. “Solari 3000+”(domaćinstva)    
Fotonaponski sistem Opseg potrošnje na godišnjem nivou (kWh) Minimalna potrebna krovna površina (m2Učešće sistema Broj fotonaponskih sistema 
Sistem snage od 3 kW 4 000  – 5 000 22 15% 450 
Sistem snage od 5 kW 5 000 – 7 500 30 40% 1200 
Sistem snage od 7 kW   7 500 – 11 000 40 25% 750 
Sistem snage od 10 kW 11 000 – 15 000 70 20% 600 
Ukupno    100% 3000 
Izvor: EPCG

Tabela 2.”Solari-500+” (pravna i fizička lica)  

Fotonaponski sistem Opseg potrošnje na godišnjem nivou (kWh) Minimalna potrebna krovna površina (m2Učešće sistema Broj fotonaponskih sistema 
Sistem snage od 10 kW 13 000 – 19 000  70 20% 100 
Sistem snage od 15 kW 19 000 – 27 000 100 ili 150 (za ravni krov) 20% 100 
Sistem snage od 20 kW 27 000 – 37 000 130 ili 195 (za ravni krov) 20% 100 
Sistem snage od 25 kW 37 000 – 47 000 165 20% 100 
Sistem snage od 30 kW 47 000 – 54 000 195 20% 100 
Ukupno    100% 500 
Izvor: EPCG

Ko se može prijaviti za učešće u Projektu?

U Projektu „Solari-3000+“ i „Solari-500+“ mogu učestvovati: 

 • vlasnici/suvlasnici individualnog objekta
 • objekti izgrađeni u skladu sa zakonskom regulativom kojom je uređeno prostorno planiranje i izgradnja objekata
 • objekti sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti veća od snage fotonaponskog sistema koja se planira instalirati, a shodno važećem Zakonu o energetici, član 96 stav 1
 • objekti sa trofaznim priključkom na distributivnu mrežu
 • redovne platiše – pravo na učešće u projektu imaju kupci koji redovno izmiruju mjesečne račune za utrošenu električnu energiju i/ili mjesečne rate za otplatu duga
 • objekti sa krovnom površinom koja nije u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično. 
Dodatni uslovi za učešće – zahtijevana visina mjesečnog računa i orijentacija krova 

Pravo da se prijave za učešće u dijelu projekta „Solari-3000+“ imaju kupci iz kategorije domaćinstva: 

 • čija je godišnja potrošnja u prethodne tri godine preko 4.000 kWh, odnosno čija je visina prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju sa popustom preko 30 €
 • krovna površina objekta koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema mora biti kosa krovna površina, sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10o.  

Za učešće u dijelu projekta „Solari-500+“ mogu da se prijave potrošači iz kategorije ostala potrošnja (pravna i fizička lica):  

 • čija je godišnja potrošnja u prethodne tri godine preko 13.000 kWh, a prosječan mjesečni  račun  za utrošenu električnu energiju sa popustom preko 120 €
 • objekti mogu imati ravni i/ili kosi krov. Objekat sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, mora biti orijentisan ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10o


Uslovi za dobijanje subvencije Eko fonda

Kako bi imao pravo apliciranja za subvenciju Eko fonda, objekat mora zadovoljiti sljedeće uslove:

 • Objekat mora biti izgrađen  na osnovu odgovarajućeg akta u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ili posebnim zakonom koji je s njim izjednačen
 • objekat ne smije biti dograđivan ili mijenjan u odnosu na akt koji dokazuje njegovu zakonitost
 • postojeće brojilo za obračun električne energije mora se voditi na istog investitora solarnog sistema, odnosno vlasnika objekta
 • objekti na kojima je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmet finansiranja sve do pravnog okončanja postupka ili donošenja adekvatne odluke nadležnog državnog organa
 • pravno lice i preduzetnici moraju dostaviti ovjerenu izjavu koja se odnosi za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć. 

Maksimalan iznos sredstava subvencije koju korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema iznosi 20 % prihvatljivih troškova sa obavezno uračunatim PDV-om.

Prihvatljivi troškovi odnose se na ukupnu predračunsku vrijednost investicije koja je određena ponudom i Ugovorom o izvođenju radova. Ugovoreni iznos subvencije biće zasnovan na proračunu u iznosu od 20 % od ugovorene predračunske vrijednosti investicije između EPCG i korisnika.  

Korisniku sredstava će se dodijeliti subvencija nakon realizacije investicije, dostavljanjem potvrde ( Završnog izvještaja o sprovedenom projektu po korisniku) Eko fondu od strane EPCG.  

Kako se možete prijaviti? 

Zainteresovani kupac prijavu za fotonaponske sisteme popunjava na sajtu EPCG, i to na adresi http://www.epcg.com ili ispunjavanjem formulara koji može da preuzme na šalterima lokalne jedinice Funkcionalne cjeline Snabdijevanje. 

Popunjeni formular kupac može da preda na šalteru lokalne jedinice FC Snabdijevanje ili da pošalje preporučenom poštom na adresu upravne zgrade EPCG, Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić, sa nazivom i adresom podnosioca prijave i naznakom predmeta Javnog poziva na koji se prijava odnosi.

U trenutku predaje prijave EPCG, podnosilac dobija potvrdu o predaji prijave sa naznačenim danom, satom i minutom predaje. 

Dostavljanje prijava počinje danom objavljivanja Javnog poziva.  

Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva. 

Listu korisnika koji su ostvarili parvo na dodjelu subvencija biće objavljena na internet stranici Eko fonda. 

Ko ima prednost prilikom rangiranja aplikacija u segmentu Solari 3000 +  

Imajući u vidu solarni potencijal Crne Gore, kao i gustinu naseljenosti u određenim regijama, predviđeno je da 40% fotonaponskih sistema bude instalirano u južnoj regiji, odnosno primorju, 40% u središnjem dijelu, uključujući Podgoricu i 20% na sjeveru, uključujući Nikšić.

Prednost prilikom rangiranja imaće oni potencijalni korisnici koji se griju na drva ili ugalj, a žele da pređu na uređaje koji troše električnu energiju. Prednost u rangiranju se ogleda u mogućnosti prelaska u veću kategoriju (ukoliko je korisnik u kategoriji kojoj pripada sistem od 3 kW on prelazi u kategoriju od 5 kW i ima prednost u odnosu na korisnike iz te kategorije u istoj regiji).

Prednost imaju i korisnici sa nižim mjesečnim zaradama i oni sa višim iznosima prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju. Takođe, u obzir će se uzeti i datum predaje prijave.

Sistem bodovanja prijave

Kao što je već navedeno, apsolutnu prednost u realizaciji projekta imaju korisnici koji izraze želju da aktuelno grijanje sagorijevanjem drva ili uglja zamijene grijanjem na električnu energiju. U smislu bodovanja, ovim prijavama se dodjeljuje 50 bodova. 

Sljedeći kriterijum za bodovanje je iznos prosječnog mjesečnog računa korisnika. U grupi prijava unutar odredjene regije i snage fotonaponskog sistema, 25 bodova, kao maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu, dodjeljuje se aplikantu / aplikantima sa najvećim iznosom računa.  Skala bodovanja na niže formira se proporcionalno za niže iznose računa. 

Sljedeći kriterijum za bodovanje je visina mjesečnih primanja po članu domaćinstva. U grupi prijava unutar odredjene regije i snage fotonaponskog sistema, odredjuje se aplikant koji je nosilac najvećih primanja po članu domaćinstva i, po ovom kriterijumu, njemu se dodjeljuje nula bodova. Bodovi se dodjeljuju proporcionalno, u rastućem nizu, u skladu sa opadajućim nizom visine primanja domaćinstava, gdje najveći broj bodova, 25, dobija aplikant sa najmanjim iznosom primanja po članu domaćinstva.  

U slučaju da dva ili više potencijalnih korisnika projekta imaju jednak broj bodova, prednost u rangiranju ima onaj koji je prvi predao prijavu.  

Kriterijumi za rangiranje aplikacija u segmentu Solari 500 + 

Za pravna i fizička lica koja su kandidati za instaliranje fotonaponskih sistema sa više od 10 kW instalisane snage (projektni segment Solari 500+), kriterijum za bodovanje je samo visina prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju. U tom smislu, u grupi prijava unutar odredjene regije i snage fotonaponskog sistema, 100 bodova se dodjeljuje aplikantima koji imaju najviši iznos prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju. Na niže, u skladu sa opadajućim iznosima računa broj bodova se dodjeljuje proporcionalno. U slučaju da dva ili više potencijalnih korisnika imaju jednak iznos prosječnog računa tj. broj bodova, prednost ima korisnik koji je prvi predao prijavu. 

Dokumentacija neophodna za prijavu 

Korisnici koji pripadaju segmentu Solari 3000 + potrebno je da obezbijede sljedeću dokumentaciju: 

 • uvjerenje o visini zarade za sve članove domaćinstva
 • kopija lične karte nosioca domaćinstva
 • ovjerena Izjava o kućnoj zajednici, ne starija od šest mjeseci. 

Dodatno, korisnici koji su iskazali zainteresovanost za prelazak sa grijanja na drva ili ugalj na grijanje na električnu energiju, odnosno da se kvalifikuju za veću snagu fotonaponskog sistema,  potrebno je da prilože profakturu uređaja za grijanje koji koristi električnu energiju, a koji planiraju da nabave radi grijanja domaćinstva u narednom periodu. 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za projekte Solari 3000+ i 500+ možete pronaći na Internet stranicama EPCG i Eko fonda (www.epcg.com, www.eko-fond.me), kao i u dnevnim novinama.

Pratite nas na Instagramu

Čitajte još