Da li projekat „Buk Bijela” može imati negativan uticaj na rijeku Taru?

Crna Gora mora, kako je istakla Vuković, da sa sigurnošću utvrdi da li će se vode iz hidroelektrane prelivati na crnogorsku teritoriju obzirom da je projektovana kota brane veća od kote terena na granici iz čega se jasno može zaključiti da bi se akumulacija prelivala i na tok Tare unutar teritorije Crne Gore zbog čega su potrebna dodatna mjerenja