Projektom subvencionisanja fotonaponskih sistema do korišćenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori

Eko fond nastavlja sa projektima u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, a sve u cilju stvaranja povoljne poslovne klime i uslova za ulaganje privatnog sektora u ekološki prihvatljive poduhvate u Crnoj Gori.

Direktor Eko fonda, Draško Boljević

Konferencija je održana povodom Javnog konkursa koji je raspisao Eko fond za dodjelu subvencija za nabavku i ugradnju fotonaponskih panela za privredu i poljoprivredna domaćinstva.

Boljević je saopštio da je u aprilu potpisan Sporazum o implementaciji projekta „Razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori“ u kome, osim Eko fonda, učestvuju UNDP i Fond za zaštitu životne sredine.

Cilj projekta  – razvoj tržišta i veći stepen korištenja OIE

-Cilj projekta je razvoj tržišta i većeg korišćenja OIE, podsticanje primjene mjera energetske efikasnosti, kao i smanjenje emisija CO2 u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i na poljoprivrednim gazdinstvima u Crnoj Gori – kazao je Boljević.

Direktor sektora za finansije, planiranje i realizaciju projekata Eko fonda, Andrej Nedović, kazao je da su Javni poziv objavili u saradnji sa UNDP-om, te i da je za njih značajan jer je finansiran od strane programa međunarodnog Globalnog fonda za zaštitu životne sredine.

-U narednom periodu radićemo na širenju spektra projekata kada su u pitanju solarni paneli, kako kod privredniika, tako i kod građana. Takođe, raspisaćemo dodatne javne pozive – dodao je Nedović. 

Foto: ecoportal.me – Konferencija povodom Javnog konkursa – 09.08.2021.god.

Eko fond obezbjeđuje subvenciju za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, kao i poljoprivredna gazdinstvima  za nabavku i instalaciju fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije iz OIE, snage ne manje od 3 kWp, na krovu osnovnog, odnosno pomoćnog objekta, sa pratećom opremom

Fotonaponski sistem u smislu ovog konkursa je sistem za proizvodnju električne iz sunčeve energije, u skladu sa Zakonom o energetici gdje je članom 96 definisana proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe. 

Fotonaponski sistem uključuje: fotonaponske panele (module), montažnu podkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela, invertore, kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema, zaštitnu opremu, sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, gromobransku zaštita, priključni ormar sa prostorom za dvosmjerno brojilo. 

Subvencije za privredu i poljoprivredna gazdinstva

Jovana Daković, rukovodilac Odsjeka za podršku implemetaciji mjera podrške i razvojno projektnih aktivnosti Eko fonda, istakla je da će sredstva subvencionisati kako privredi, tako i poljoprivrednim gazdinstvima.

-Jedan od uslova koji je propisan ovim Javnim pozivom jeste da paneli moraju biti isključivo instalirani na krovu pomoćnog objekta i da objekti imaju građevinsku dozvolu. Postojeće brojilo za obračun električne energije mora da se vodi na investitora solarnog sistema, odnosno vlasnika objekta. Bitan uslov jeste taj, da objekat za koji je pokrenut postupak legalizacije ne može biti predmet finansiranja sve do okončanja postupka.

Jovana Daković, rukovodilac Odsjeka za podršku implemetaciji mjera podrške i razvojno projektnih aktivnosti Eko fonda

Kako je kazala, na ovom javnom konkursu pravo prijave nemaju projekti koji su već sufinansirani sredstvima projekta iz razvoja zelenih poslova u Crnoj Gori. Takođe, kako je dodala,  podnosilac prijave ne može biti osnivač/preduzetnik i osnivač koji ima udjela u drugom prvnom licu kojem je prethodno odobreno subvencionisanje istim ovim javnim pozivom.

Raspoloživa sredstva su 100.000 eura, od čega Eko fond obezbjeđuje subvenciju do maksimalno 25.000 eura, pokrivajući 40 odsto prihvatljivih troškova. Kada kažem privatljivi troškovi, pod tim se podrazumijeva izrada tehničke dokumentacije za 10 kilovata i izrada idejnog rješenja. Pod prihvatljivim troškom podrzumijeva se i stručni nadzor  – to su sistemi veći od 10 kilovata, nabavka i instalacija nove opreme. Svi troškovi se neće računati prihvatljivm ukolko su nastali prije datuma objave Javnog konkursa. Svi zaintersovani koji žele da se prijave imaju rok od 45 dana zaljučno sa 17. septembrom – pojasnila je Daković.

Procedure za dodjelu sredstava

Ekspert za životnu sredinu, Lidija Škatarić, kazala je da nakon završenog roka za prijave kreće procedura za dodjelu sredstava koja se radi u skladu sa definisanim kriterijumima. Tu spadaju: stepen povoljnog uticaja na životnu sredinu – očekivano smanjenje emisije ugljendioksida usljed potrošnje električne eneregije na objektu, izraženom u tonima ugljendioksida na godišnjem nivou, kriterijum tehničkih karakteristia koji se odnosi na tehnologiju i mjere i finansijski kriterijum koji se odnosi na period povratka investicije – navela je Škatarić.

Prije potpisivanja ugovora, objasnila je, provjerava se činjenično i realno stanje koje se utvrđuje na licu mjesta na objektu, u prisustvu inženjera projektanta, lica iz Eko fonda i samog korisnika.

Foto: Envirotech Magazine

-Eko fond sa podnosiocima prijave koji su odlukom ostvarili pravo na korišćenje sredstava sklopiće Ugovor o dodjeli sredstava Eko fonda i uplatiti sredstva na bankovni račun mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika ili poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovima i u roku predviđenim Ugovorom. Nakon donošenja odluke, a prije potpisivanja Ugovora ovlašćeni inženjer i stručno lice imenovano od strane Eko fonda utvrdiće nulto stanje. Ugovorom se uređuje iznos odobrenih sredstava Eko fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korišćenja dodijeljenih sredstava, dokumentacija koju je korisnik sredstava obavezan dostaviti Fondu, rok važenja ugovora koji će biti određen u skladu sa ažuriranim dinamičkim planom dostavljenim od strane korisnika sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda – kaže Škatarić.

Nakon donošenja Odluke o odabiru korisnika sredstava, kako navodi, prije potpisivanja Ugovora, Programski inženjer i Eko fond će izvršili kontrolu i utvrdili nulto stanje. Kontrole na terenu,  pojašnjava mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme realizacije projekta.

-Ugovoreni iznos finansijske podrške će biti naveden u Ugovoru, a baziraće se na procjeni troškova iz ponude odabranog izvođača koja sadrži dokaze o efikasnosti i tehničkim karakteristikama opreme (atesti proizvođača). Odobrena finansijska podrška je ujedno i procjena troškova i gornja granica za prihvatljive troškove koji moraju biti zasnovani na stvarnim troškovima, a ne na proizvoljnoj procjeni – zaključila je Škatarić.

Opšti uslovi koje korisnik sredstava mora ispuniti

-dostaviti dokumentaciju za korišćenje sredstava Eko fonda shodno objavljenom Javnom konkursu; 
-dostaviti dokaz o sjedištu na području Crne Gore; 
-prihvatiti uslove zajedničkog učestvovanja u finansiranju projekta za koje se odobravaju sredstva shodno ovom Javnom konkursu i opštim aktima Eko fonda; 
-sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Eko fondom; 
-zadovoljiti i druge uslove utvrđene Javnim konkursom.

Opšti uslovi koje korisnik sredstava mora ispuniti

-dostaviti dokumentaciju za korišćenje sredstava Eko fonda shodno objavljenom Javnom konkursu; 
-dostaviti dokaz o sjedištu na području Crne Gore; 
-prihvatiti uslove zajedničkog učestvovanja u finansiranju projekta za koje se odobravaju sredstva shodno ovom Javnom konkursu i opštim aktima Eko fonda; 
-sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Eko fondom; 
-zadovoljiti i druge uslove utvrđene Javnim konkursom.

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu
Za sve podnosioce prijava:

-Popunjena, potpisana i pečatom ovjerena prijava za učešće na konkurs (kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstva pečat nije potreban)u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Eko fonda, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta Javnog konkursa na koji se prijava odnosi, na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Ul. Slobode 2, 81000 Podgorica.
-Izjava podnosioca prijave da uz sredstva koja će biti dobijena po ovom konkursu, obezbjeđena su preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta; 
-Izjava podnosioca prijave da je u mogućnosti da realizuje planiranu investiciju u roku do 45 kalendarskih  dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava sa Eko fondom.
-Izjava podnosioca prijave da će, ukoliko Eko fond to zatraži, naredne tri godine dostavljati podatke o proizvedenoj količini električne energije putem fotonaponskog sistema;
-Izjava podnosioca prijave vezano za dodjelu pomoći male vrijednosti- de minimis pomoć;
-Original izvod iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na osnovnom odnosno pomoćnom objektu (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 30 dana od dana prijavljivanja na poziv).
-Dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objavljenog javnog konkursa da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare 
-Dokaz nadležnog organa, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objavljenog javnog konkursa da se protiv podnosioca prijave, kao i ovlašćenih lica kod podnosioca prijave ne vodi krivični postupak, za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare 
-Izjava- punomoćje kojom se potvrđuuje da je osoba ovlašćena za predaju dokumentacije 
-Izjava o tačnosti i istinitosti podataka
-Izvod iz Centralnog klirniškog depozitarnog drušva
-Investicioni program (Biznis plan) koji treba da sadrži:
-Foto dokumentacija objekta predviđenih za ugradnju fotonaponskog sistema (fotografije se mogu dostaviti u štampanom ili digitalnom obliku).

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu
Za sve podnosioce prijava:

-Popunjena, potpisana i pečatom ovjerena prijava za učešće na konkurs (kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstva pečat nije potreban)u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Eko fonda, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta Javnog konkursa na koji se prijava odnosi, na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Ul. Slobode 2, 81000 Podgorica.
-Izjava podnosioca prijave da uz sredstva koja će biti dobijena po ovom konkursu, obezbjeđena su preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta; 
-Izjava podnosioca prijave da je u mogućnosti da realizuje planiranu investiciju u roku do 45 kalendarskih  dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava sa Eko fondom.
-Izjava podnosioca prijave da će, ukoliko Eko fond to zatraži, naredne tri godine dostavljati podatke o proizvedenoj količini električne energije putem fotonaponskog sistema;
-Izjava podnosioca prijave vezano za dodjelu pomoći male vrijednosti- de minimis pomoć;
-Original izvod iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na osnovnom odnosno pomoćnom objektu (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 30 dana od dana prijavljivanja na poziv).
-Dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objavljenog javnog konkursa da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare 
-Dokaz nadležnog organa, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objavljenog javnog konkursa da se protiv podnosioca prijave, kao i ovlašćenih lica kod podnosioca prijave ne vodi krivični postupak, za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare 
-Izjava- punomoćje kojom se potvrđuuje da je osoba ovlašćena za predaju dokumentacije 
-Izjava o tačnosti i istinitosti podataka
-Izvod iz Centralnog klirniškog depozitarnog drušva
-Investicioni program (Biznis plan) koji treba da sadrži:
-Foto dokumentacija objekta predviđenih za ugradnju fotonaponskog sistema (fotografije se mogu dostaviti u štampanom ili digitalnom obliku).

M.L.

Pratite ecoportal.me na Instagramu

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.