Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Pravna lica mogu poslati svoje ponude

Javni poziv za davanje šuma na korišćenje za 2023. godinu

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima objavila Javni poziv 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva 1 jesu šume u državnoj svojini koje se daju na korišćenje u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Petnjica, Šavnik, Plav, Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Bijelo Polje, Plužine, Kolašin, Žabljak, Berane, Rožaje i Pljevlja za 2023. godinu, po gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, koje su predstavljene u tabelama Javnog poziva, koji je objavljen na sajtu Uprave. Naime, predmet prodaje u okviru ovog Javnog poziva biće ukupno 235 odjeljenja, ukupne bruto drvne zapremine 319.559 m³.

Javni poziv 1 je otvoren za ona pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom i čija je osnovna djelatnost iz oblasti šumarstva ili drvoprerade. 

Ponude se podnose za svako odjeljenje posebno i ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za jedno odjeljenje. Ponuđač može podnijeti ponudu samo ako je prethodno otkupio tendersku dokumentaciju za odjeljenje za koje podnosi ponudu. Ponuđač može nastupati isključivo samostalno (jednu ponudu u tenderskom postupku, može dostaviti isključivo jedan privredni subjekat, odnosno ponuđač). 

Eventualnu dostavu zajedičkih ponuda (zajednički ponudu dva ili više ponuđača), Komisija će odbiti odlukom. U tabelama Javnog poziva takođe postoje odjeljenja označena simbolom zvjezdica (*), na koja se mogu prijaviti ona pravna lica, koja imaju najviše 10 prosječno zaposlenih radnika (prema podacima Uprave prihoda i carina), a koja ispunjavaju sve uslove predviđene Javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom. 

Na javni poziv se mogu prijaviti samo pravna lica. Foto: GettyImages

U postupku Javnog poziva za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2023. godinu, mogu učestvovati ponuđači koji ispunjavaju uslove koji su precizno navedeni u tekstu Javnog poziva objavljenog na sajtu Uprave, u kojem se nalaze i uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Preuzimanje tenderske dokumentacije po ovom Javnom pozivu može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7 do 14 časova u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, najkasnije do 14.03.2023. godine, do 14 časova, uz prethodno priložen dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije (izvođačkih projekata), koja će se izdavati u elektronskoj formi (CD-u). 

Ostali dijelovi tenderske dokumentacije (Poziv za učešće, Nacrt ugovora, Obrazci 1, 2, 3 i 4 i Metodologija vrednovanja ponuda), javno su objavljeni na portalu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. U toku trajanja Javnog poziva, u komunikaciji sa rukovodiocem Područne jedinice ponuđači mogu izvršiti pregled  odjeljenja za koja su zainteresovani.

Ponuda mora prispjeti putem pošte ili biti predata na arhivu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, u Pljevljima, najkasnije do 15.03.2023.godine, do 15 sati bez obzira na način predaje ili slanja. O prijemu ponude, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima izdaće ponuđaču pisanu potvrdu sa naznačenim tačnim datumom i vremenom prijema ponude.

Javno otvaranje ponuda vršiće se po odjeljenjima, redosledom iz tabele – tačka 1 Javnog poziva, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica i počeće dana 16.03.2023.godine u 9:00 sati, u prostorijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Ul. MilošaTošića 4, 84210 Pljevlja.

Vrednovanje tehničkog dijela ponude vršiće se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovima iz metodologije vrednovanja koja je sastavni dio tenderske dokumentacije i koje iznosi ukupno 20 bodova. Nakon toga se vrši vrednovanje finansijskog dijela ponude u skladu sa utvrđenim kriterijumom i bodovima iz metodologije vrednovanja koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, odnosno ponuđena cijena nosi 80 bodova, s tim što se ne vrednuje ponuda koja ne ispunjava sve uslove iz Javnog poziva.

Sve ponude javno otvara, vodi postupak, vrednuje ponude, donosi odluke i rješava po prigovorima, tenderska komisija koju je formirao VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima rješenjem o obrazovanju komisije.

Ovim putem Uprava za gazdovanje šumama i lovištima poziva sva zainteresovana pravna lica da se u roku prijave na Javni poziv 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2023. godinu.Tekst Javnog poziva 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2023. godinu, Nacrt ugovora, Obrazce 1, 2, 3 i 4 i Metodologiju vrednovanja ponuda možete preuzeti na www.upravazasume.me.

Prir. N.B.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Sadnjom 7.700 sadnica na Žabljaku uspješno završeno proljećnje pošumljavanje

ECO MNE

U Podgorici i Plavu zasađeno skoro 40.000 sadnica

ECO MNE

U Andrijevici zasađeno 11.000 sadnica smrče