Ekspertski tim pregledaće projektnu dokumentaciju izgradnje HE „Buk Bijela”

Vlada Crne Gore formiraće ekspertski tim koji će pregledati projektnu dokumentaciju izgradnje hidroelektrane „Buk Bijela” i procijeniti eventualne negativne efekte po životnu sredinu u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Vlade, inicirane su bilateralne konsultacije sa nadležnim organom Republike Srpske, BiH kako bi se definisale aktivnosti za rješavanje otvorenih pitanja.

U cilju efikasnijeg rješavanja pitanja dogovoreno je formiranje ekspertskog tima, čije će zaduženje biti da pregleda raspoloživu projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane „Buk Bijela“, te da usaglasi nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste – saopšteno je iz Vlade.

Kako piše u Vladinom dokumentu, neophodno je doraditi Studiju procjene uticaja na životnu sredinu HE „Buk Bijela”. 

-Tek nakon toga bi se preciznije mogla sagledati veličina uticaja na teritoriju Crne Gore, pa i način i oblik međudržavne saradnje u kontekstu ovog Projekta. Neophodno da nadležni organ Crne Gore, sam ili u saradnji sa nadležnim organom druge države, utvrdi tačnu najnižu kotu korita Drine na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Komisija je utvrdila da akumulacija sa planiranom kotom normalnog uspona zadire u teritoriju Crne Gore, pa je potrebno problematiku sagledati i sa aspekta međunarodnog prava – navodi se u dokumentu.

U dokumentu se dodaje i da je nakon obilaska granične zone na lokalitetu Šćepan polje, pozajmišta šljunka i fabrike betona, sa desne obale pregradnog profila HE „Buk Bijela” i privrednog gradilišta, zaključeno da je neophodno poznavanje svih parametara potencijalnog projekta.

Potrebno je izvršiti mjerenja i snimanja, koja će poslužiti za hidrauličke proračune i analize potrebne za rješavanje pitanja uticaja akumulacije Buk Bijela na teritoriju Crne Gore. Nakon obilaska terena od strane predstavnika Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, kao i predstavnika Elektroprivrede obje strane, uslijedila je priprema projektnog zadatka odnosno predloga Programa hidrološko-geodetskih radova na rijeci Pivi, Tari i Drini. Realizacija definisanih aktivnosti u projektnom zadatku zahtijeva sinhronizaciju više učesnika. Na liniji komunikacije sa kolegama iz Republike Srpske, informisani smo da će predstavnici Republičkog hidrometeorološkog zavoda iz Republike Srpske izvoditi hidrološka mjerenja. U tom cilju, potrebno je obezbijediti stručni nadzor iz Crne Gore nad realizacijom mjerenja. S tim u vezi, pripremljen je dopis za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, sa zahtjevom za imenovanje predstavnika ove institucije, koji će uzeti učešće u stručnom nadzoru nad realizacijom planiranih mjerenja shodno projektnom zadatku, odnosno Programu hidrološkogeodetskih radova na rijeci Pivi, Tari i Drini – kazali su iz Vlade.

Podsjećamo, izgradnju hidroelektrane „Buk Bijela“, prema ugovoru od 13. novembra 2020. godine, zajedno će finansirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od oko 220 miliona eura.

Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine predviđena je gradnja tri hidrocentrale, „Buk Bijela“, „Foča“ i „Paunci“.

M.L.

Čitajte još