Baterijski sistemi za smanjenje “maksigrafa”

Električne baterije su uređaji koji pretvaraju hemijske energije u električnu energiju. Na ovaj način je moguće skladištiti električnu energiju što je osnovni nedostatak rada elektroenergetskog sistema. U prošlosti su se baterije relativno ograničeno primjenjivale iz razloga što je njihova izrada bila veoma skupa zbog čega je bilo neisplativno graditi velike „storage sisteme“ koji bi mogli da se koriste za potrebe „vršne“ potrošnje kako bi na taj način rasteretili elektroenergetski sistem (EES). 

Sa porastom globalnog zagađenja koje se odrazilo na klimatske promjene i brojne probleme životne sredine, sve se veći fokus stavlja na alternativne izvore energije kao što su vjetroelektrane i solarne elektrane. Osim toga, započeta je masovna elektrifikacija automobila kao predstavnika grupe velikih zagađivača, a to je uzročno-posljedično uslovilo i sve veća ulaganja u tehnologiju baterija koje se sve više dizajniraju i proizvode, i što je još važnije, njihova cijena je u drastičnom padu. To obećava njihovu masovnu upotrebu u budućnosti ne ograničavajući je samo na električna vozila.

Praktičan primjer analize isplativosti i ugradnje ovakvog sistema smo dobili od kompanije Vigoris Ecotech iz Podgorice i firme Rens iz Splita u Hrvatskoj. Ovim primjerom je predstavljena detaljna analiza isplativosti „storage sistema“ koji služe za izravnjavanje pikova potrošnje i na taj način omogućavaju smanjenje visine maksigrafa, odnosno maksimalno angažovane petnaestominutne snage.

Foto: www.rens.hr – 1. Sistem upravljanja baterijama (BMS) 2.Kućište za baterije, 3.Baterije, 4.Dvosmjerni pretvarač baterije, 5.AC / DC sistemski ormar, 6.Kabinet nadzornog kontrolnog sistema, 7.Zaštita od požara, 8.Spoljna upravljačka jedinica

Maksimalna vršna snaga je maksimalna zabilježena srednja vrijednost aktivne snage, mjereno na 15-to minutnim intervalima tokom obračunskog mjeseca.

Maksigraf je uređaj koji mjeri vršnu snagu, odnosno maksimalnu srednju vrijednost aktivne snage, u intervalima od 15 minuta do kraja obračunskog mjeseca, kada čitač brojila resetuje maksigraf.

Prije prelaska na detalje treba izdvojiti i naglasiti da se radi o priključku na 0,4 kV, a maksimalna snaga koju je povukao ovaj konzum iznosi oko 190kW.

Prilikom analize se koristio:

  1. Profil opterećenja potrošača (preuzeta električna energija) u zadnjih 12 mjeseci
  2. Važeći cjenovnik električne energije i mrežnih dodataka
  3. Cijene baterijskih sistema dobijenih od strane kompanija Vigoris Ecotech i Rens

Nakon detaljne analize dobijeni su sljedeći rezultati koji su predstavlljeni graficima:

  • Trošak investicije u zavisnosti od kapaciteta baterija koje se ugrađuju prikazan je grafikom koji slijedi nakon kratkog objašnjenja. Na tržištu se mogu pronaći baterije različitih kapaciteta, i to: 768kWh, 576kWh, 384kWh, 192kWh, itd. U zavisnosti od kapaciteta baterijskog sistema i potreba određenog konzuma zavisi i njegova isplativost i odabir baterije. Na konkretnom primjeru za koji su rađene analize, sa grafika se može uočiti da je najbolji i najisplativiji baterijski sistem od 384kWh.
Visina investicije za određeni baterijski sistem gdje se uočava da baterija kapaciteta 384kWh košta oko 100 000 eura, dok je vremenski rok otplate te iste baterije oko 5 godina
  • Vremenski rok otplate u zavisnosti od kapaciteta baterije je prikazan sljedećim grafikom. 
Vremenski rok otplate u zavisnosti od kapaciteta baterije

Ušteda/zarada nakon 12. godina u zavisnosti od instalisanog kapaciteta. Period od dvanaest godina je izabran iz razloga što je za prosječnu otplatu sistema potrebno oko 6 godina, a još toliki period je neophodan kako bi se analizirala zarada. 

Ovdje se primjećuje da se najveća ušteda nakon 12 godina ostvaruje upravo na baterijama kapaciteta 384kWh (za konkretnog potrošača), dok za viši i niži kapacitet baterija postoji blagi linearni pad vrijednosti. Za drugi tip konzuma ova analiza može pokazati drugačije rezultate zbog čega je veoma važno napraviti posebnu analizu za svaki tip potrošača.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da je ugradnja baterijskih sistema izuzetno aktuelna, posebno u uslovima porasta udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji i potrošnji električne energije, a navedeni praktični primjer pokazuje da je ugradnja baterijskih sistema za potrebe smanjenja maksigrafa veoma isplativa. 

Prir. M.J.

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.